Magisk run vecka/Magical Rune week

English below

Det var svårt att hålla mig till lucka 13. Ett av de erbjudanden som betyder mest för mig, i det tanken att få inspirera i magi när det gäller runor.

För äntligen har jag en veckas kurs hemma, delvis då på min magiska runplats. En plats som jag sedan början upplevt som väldigt speciell energimässigt, sedan har energin byggts på av alla ceremonier och initieringar som jag gjort där.

Runor, ja, de flesta förknippar mig med Tarot, jag älskar Tarot, är som en av mina kursare sa en "Tarotnörd". Runor går att applicera till Tarot precis som allting annat i livet. Men vad är skillnaden? Ibland när jag fått frågan har jag gått in i djupa funderingar tills jag nu tror att jag kan förklara vad som skiljer de två åt.

De är båda verktyg i att läsa energi, alltså vad som varit, vad som är och vad som kan bli. Men Tarot är symboliska bilder som visar, aktiverar vårt högre jag, vårt inre till att tolka händelser, upplevelser, struktur, tanken bakom samt vad som finns i en helhet. Runor kan i stort sett göra samma sak, men om du använder runor som bara har runristningen som bild kan det upplevas som svårare att förstå, tolka. Kanske därför det finns runlekar som visar på innebörden av vad runan vill visa. Det kan vara lättare att förstå Issaz om det är en bild med is än om du bara sett ett lodrätt streck, ungefär som ett stort I.

I runor kan vi "spå", jag använder hellre ordet sia. Varje runa har ett budskap men skillnaden är att den enda symbolen, de ristningar som runan är skapad av har EN energiform, en stark, kraftfull energi som visar vad som är, ett Tarotkort har ofta flera symboler, även om det är en urgammal lek som mer påminner om vår spelkortlek, som exempelvis 8 i Bägare (Hjärter 8), då finns det åtta bägare eller åtta hjärtan. Lite mer magiskt än de Tarotlekar vi använder där varje konstnär skapat en bild av en händelse. På 8 i Bägare är det oftast en person som vänder ryggen till, går sin väg med nedsänkta axlar, lämnar de åtta bägarna bakom sig. Den symbolen visar att något blivit övermäktigt, att personen inte klarar av att vara i sina känslor (och mycket mer). I en Tarotlek är det 78 kort, medan runorna är 25.

8 i Bägare kan vara som Laguz omvänd. Om du är intresserad av Tarot men även av runor, till våren kommer min lek där du finner alla runorna på stora Arkanans kort och på lilla Arkanans kort finns en bindruna för varje kort. Då kan du kombinera :)

Skillnaden i alla fall är att symboliska bilder aktiverar berättelser inom oss medan runorna klart och tydligt visar vilken energi som är aktiv, sedan får det tolkas in till personens tidigare, nuvarande samt framtida agerande. En runa som visar sig kan användas för att stärka den energi. Genom att endera bära den runan eller rita den på kroppen aktiveras energin.
25 runor men i det endast 24 aktiva då den ena runan räknas som den tomma eller den fulla, endera ingen energi eller all energi från samtliga runor. De 24 runorna kan ses som frekvenser, varje frekvens har en motsvarighet i vår energi. Genom att aktivera mer av den frekvensen skapas mer möjligheter från den, det är runmagi.

Jag är rätt exalterad över runor, kanske därför de är intatuerade på min kropp, målet är att ha alla frekvenserna, nu fattas tre. Alla min intatuerade runor har skett vid speciella tillfällen i mitt liv. Några av dem har jag pokat (tatuerat med penna) in själv, de har alla en mening, även platsen där de är. På mina fingrar har jag bindrunor, en bindruna är när två runor (eller fler) sätts samman till en runa. På min vänstra hand är de riktade mot mig då det är den intagande energin, på den högra finns samma runor men riktade utåt, det jag ger ut. Alltså tar jag in energin från varje bindruna, på tummen för alltet, på pekfingret för agerande, på långfingret för kommunikation, på ringfingret för trygghet. På lillfingrarna har jag istället romerska siffror för de kort ur Tarotlekens stora Arkana som har största betydelsen för mig.

Luckan ja? I mars, i samband med att året börjar i elementet eld (21 mars som även är vårdagjämningen) tänker jag mig initieringar för dig som vill utveckla mer av runmagi, men redan på måndagen börjar vi med att skapa djupare kontakt med runorna för att senare under kvällen börja med initieringar, ännu mer fantastiskt är att det är nymåne i Vädurens tecken. Väduren är eldtecken samt det tecken som startar året astrologiskt, hur kan det bli mer magiskt än så? Ja, det blir det genom att vara här en hel vecka i runornas energi där jag inspirerar dig till att förstå dem, kommunicera med dem, skapa energiband, skapa runmagi, sia i runorna. Som extra bonus förutom min magiska runplats är det troligen soligt, skönt ute, vi kommer att vara ute en hel del. Härliga bergspromenader, meditation med runor, tapas, trevligt (magiskt) sällskap. = wow. Alltså detta är veckan.

Idag är sista dagen med rabatt från julkalendern, men jag har satt ett kanonpris, troligen bara för att jag själv vill vara i gemenskap denna vecka som jag tänker som fantastisk speciell.
För den veckan ingår, kost och logi (bäddad säng), kursen samt distanskursen "Runmagi" samt mycket mer material. Du får även en runa inpokad (tatuerad) om du önskar. Du kan komplettera med initiering av alla runor eller fler pokade runor.

Om du mot all förmodan inte kan eller vill vara i denna magiska vecka men fortfarande är intresserad av runmagi så finns distanskursen.

Nu ska jag ta mig en stund att vara i en meditation med runan Jaraz.
Ps min bok "Uhrstafen" ingår i kursen som ebok (även ljudfiler) men det kan vara en trevlig julklapp till dig eller någon annan, som inbunden superpris.

In English

It was hard to wait to relieve the opening of the window of day 13. One of the offers that means the most to me is the idea of being inspired by magic when it comes to runes.

Because I finally have a week's course at home, partly at my magical run place. I have experienced an extraordinary place in terms of energy from the beginning; then, the energy has been built on by all the ceremonies and initiations I have done there.

Runes, well, most people associate me with Tarot; I love Tarot, and as one of my course participants said, I am a "Tarot Nerd." Runes can be applied to Tarot just like everything else in life. But what is the difference? Sometimes when asked the question, I have gone into deep thought until now; I can explain what separates the two.
They are both tools in reading energy, i.e., what has been, what is, and what can be. But Tarot is symbolic images that show, and activate our higher self, our inner self, to interpret events, experiences, structure, the thought behind, and what is in wholeness. Runes can do the same thing, but if you use runes that only have the runic carving as an image, it can be more challenging to understand and interpret. That may be why there are rune games that show the meaning of what the rune wants to show. It might be easier to understand Issaz if it's a picture with ice than if you just saw a vertical line, like a big I.

In runes, we can "divine." Each rune has a message, but the difference is that the single symbol, the carvings that the rune is made of, has ONE energy form, a strong, powerful energy that shows what it is. A Tarot card often has several symbols, even if it is an ancient deck that is more reminiscent of our playing card deck, such as 8 of Cups (8 of Hearts), there are eight cups or eight hearts. A little more magical than the Tarot decks we use, where each artist has created an image of an event. At the 8 of Cups, a person usually turns his back, goes his way with slumped shoulders, and leaves the eight of cups behind. That symbol shows that something has become overpowering, that the person is unable to be in his feelings (and much more). In a Tarot deck, there are 78 cards, while the runes are 25.

8 of Cups can be like Laguz reversed. If you are interested in Tarot and runes, in the spring, my deck will come where you will find all the runes on major Arcana cards, and on minor Arcana cards, there is a binding rune for each card. Then you can combine :)

The difference, in any case, is that symbolic images activate stories within us, while the runes clearly show which energy is active; then, it must be interpreted into the person's past, present, and future actions. A rune that appears can be used to strengthen that energy, and the energy is activated by either wearing that rune or drawing it on the body.

25 runes but only 24 active as the one rune counts as empty or full, either no energy or all energy from all runes. The 24 runes can be seen as frequencies; each frequency has a counterpart in our energy. By activating more of that frequency, more possibilities are created from it; that is runic magic.

I'm pretty excited about runes; maybe that's why they're tattooed on my body; the goal is to have all the frequencies, but now only three are missing. All my tattoo runes have happened on special occasions in my life. Some of them I have poked (pencil tattooed) in myself; they all have a meaning, even the place where they are. On my fingers, I have binding runes; a binding rune is when two runes (or more) are put together to form one rune. On my left hand, they are directed towards me as it is the intake energy; on the right, there are the same runes but directed outwards, what I give out. I take in the energy from each binding rune, the thumb for everything, the index finger for action, the middle finger for communication, and the ring finger for security. On my little fingers, I instead have Roman numerals for the cards from the Major Arcana of the Tarot deck that have the most significant meaning for me.

In March, in connection with the start of the year in the element of fire (March 21, which is also the vernal equinox), I am doing initiations for those who want to develop more runic magic. Still, on Monday, we will start by creating deeper contact with the runes to later in the evening, begins with initiations; even more amazing is that it is a new moon in the sign of Aries. Aries is a fire sign and the sign that starts the year astrologically; how can it get more magical than that? Yes, it will be by being here for a whole week in the energy of the runes where I inspire you to understand them, communicate with them, create energy bands, create runic magic, and see in the runes. As a bonus, apart from my magical run location, it's probably sunny and pleasant outside; we'll be outside a lot. Beautiful mountain walks, meditation with runes, tapas, and lovely (magical) company. = wow. So this is the week.

Today is the last day with a discount from the Christmas calendar, but I have set a great price because I want to be in the community this week, which is extremely special.

For that week, you get food, and a bed, the course and the distance course "Runmagi" and much more material are included. If you wish, you also get a rune poked in (tattooed), and you can supplement with the initiation of all or more poked runes.

If, against all odds, or if you don't understand English, you cannot or do not want to be in this magical week but are still interested in runic magic, there is the distance course.

Now I will take a moment to meditate with the rune Jaraz.


Ps. my book "The staff of Uhr" is included in the course as an e-book, but it can be a nice Christmas present for you or someone else as a Kindle book.

Created with